Završni ispit studija Menadžmenta tržišnih komunikacija

  • Prijavljivanje završnog ispita moguće je nakon položenih svih obveznih predmeta 5. semestra te dokaz o 200 bodova praktikuma.
  • Pismeni rad - temu završnog pismenog rada odobrava Dekan najranije početkom 6. semestra. Za sastavljanje završnog pismenog rada studentu/-ici je na raspolaganju najviše 12 tjedana.
  • Pismeni ispit sastoji se od 3 parcijalna ispita u trajanju od po 2 sata. Pristupanje usmenom ispitu dopušta se samo onda ako su položeni svi ispiti i ostvareno 180 ECTS bodova te pozitivno ocijenjena najmanje dva parcijalna ispita pismenog ispita.
  • Usmeni ispit sastoji se od prezentacije završnog pismenog rada pred ispitnom komisijom. Na ocjenu usmenog ispita utječe i evaluacija završnog pismenog rada.
  • Ocjenjivanje obavlja ispitna komisija prema sustavu ocjena: položen izvrsnim uspjehom; položen vrlodobrim uspjehom; položen dobrim uspjehom; nije položen.

Završetkom stručnog studija menadžmenta tržišnih komunikacija stječe se visokoškolska izobrazba i stručni naziv:

prvostupnik/prvostupnica tržišnih komunikacija

baccalaureus/baccalaurea - bacc. oec.