Studij kreativnog upravljanja završava:

  • polaganjem svih predviđenih ispita prikupljanjem najmanje 120 ECTS bodova,
  • ostvarivanjem 200 bodova praktikuma,
  • izradbom diplomskog rada na hrvatskom i engleskom jeziku,
  • prezentacijom diplomskog rada
  • usmenim ispitom pred komisijom sastavljenom od domaćih i stranih ispitivača.

Završetkom specijalističkog diplomskig stručnog studija Kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama stječe se visoka stručna sprema i stručni naziv:

stručni specijalist/-ica tržišnih komunikacija - master struke