Profesija "Dizajner"

Suvremene teorijske orijentacije ne stavljaju naglasak na autora/tvorca ili na znanstvenu konstrukciju samog dizajnerskog rješenja, nego na čitatelja/gledatelja/potrošača i mogućnosti višestruke interpretacije. Osim toga, ovaj novi fokus usmjeren na interpretaciju publike: potrošača/gledatelja/čitatelja, potiče dizajnere da prilagode svoje vizualne poruke specijalnim karakteristikama ciljane publike svakog projekta. Iako je glavna preokupacija tih orijentacija komunikacija i značenje, svaka od njih stavlja naglasak na različitu komponentu komunikacijskog modela pošiljatelj – poruka – primatelj.

Dizajn kao umjetnost brine o osobnom sadržaju i izrazu, dizajn kao znanost brine o sustavnoj prezentaciji objektivne informacije, a dizajn kao jezik brine o tome kako publika čita i interpretira tekst i sadržaj. Profesija koja specijalizira vizualnu komunikaciju bila bi u središtu ove komunikacijske revolucije. Upravo zbog svega toga su nam potrebni visoko obrazovani dizajneri koji će primijeniti stručnost vizualne komunikacije cijelom nizu komunikacijskih tehnologija, pogotovo u vremenu interaktivnih medija, kompjuterskih veza i softvera koji utjelovljuju nove dimenzije zvuka, pokreta, vremena i virtualnog prostora.