Prof dr sc Sava Bogdanović, dekan Visoke škole Agora

Bitka za talente je već počela...

Fizička je snaga vodila poljoprivrednu ekonomiju, u industrijskoj ekonomiji to je bila naša sposobnost da povećamo brzinu mehaniziranih i automatiziranih procesa. Sada se, s pojavom ekonomije znanja, ekonomska pokretačka snaga premješta s rutine na talent. Poduzeća i kompanije se fokusiraju na kreativnost. Talent postaje suština! Upravo je ta velika promjena označila početak trke za talentima, za „pametnim profesionalcima“ koji mogu misliti samostalno, koji su kreativni i koji se ne fokusiraju samo na sadržaj znanja nego i na ljudske kompetencije kao što su emocije, osjetilnosti i timski rad. Početak je to ekonomije kreativnosti koja će proizvoditi ideje, doživljaje, sadržaje, pojmove, teorije i drugu simboličku robu.

Dobro je znano da je "obećanje, veliko obećanje, duša oglašavanja". Također, znano je da je tržišna komunikacija komunikacija s prikrivenim interesom - da se proizvodi, ili usluge, prodaju. Znano je, dakle, da se tu radi o profesionalnom iskušenju, osnovnoj profesionalnoj tenziji što se krije u činjenici da potencijalni kupac traži informaciju kako bi izabrao dok ga potencijalni prodavač pokušava navesti na kupnju kako bi prodao. O načinu kako izlaziti nakraj s tim temeljnim profesionalnim iskušenjem ovisi profesionalni ugled i poštovanje, profesionalna autonomija i konačno - društveni status budućih profesionalaca u tržišnim komunikacijama.

I, napokon, stara teza da se „menadžeri rađaju“ uspješno je zamijenjena novom da se „menadžment uči“. Slično je i s kreativnošću : „kreativci se rađaju“ ali se inventivnost svakoga od njih može bitno poboljšati učenjem. Jedinstvenu priliku spajanja ta dva procesa nudimo u studijskim programima dodiplomskih stručnih studija menadžmenta i dizajna tržišnih komunikacija te specijalističkoga diplomskoga stručnog studija kreativnoga upravljanja tržišnim komunikacijama tijekom kojih će se stjecati dragocjena iskustva „plovidbe“ arhipelagom kreativnih industrija kao što su tržišne komunikacije.

Stoga, zaplovimo zajedno jer - „učiti se mora“!

Image